Home

Kemikalieinspektionen Vägledning

Vägledning för tillsyn - Kemikalieinspektione

Kemikaliepodden är en samtalspodd från Kemikalieinspektionen för en kemikaliesmart vardag. I podden lär du dig om kemikalier i vardagen för att du ska kunna göra medvetna val. Lyssna på kemikaliepodde Kemikalieinspektionen har både operativt tillsynsansvar och ansvar för tillsynsvägledning. Det handlar framförallt om kemikaliers utsläppande på marknaden. Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller användning av kemikalier i samband med yrkesmässig verksamhet

Vägledning för andra länder - Kemikalieinspektione

 1. Kemikalieinspektionen har tagit fram ett faktablad om exponeringsscenarier, där det finns mer att läsa. På Naturvårdsverkets webb finns det också vägledning om exponeringsscenarier. Kemikalieinspektionens faktablad om exponeringsscenarier (pdf
 2. Vägledning om vilka uppgifter om produkternas klassificering och farliga egenskaper som ska anges finns längre ner på denna sida. Några exempel från handboken. Förteckningen kan föras på olika sätt. Den kan finnas i ett datasystem eller i form av en manual som visar var olika detaljuppgifter finns som t.ex. säkerhetsdatablad
 3. Vägledning om säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier Referens: ECHA-18-G-07-SV Katalognummer: ED-02-18-780-SV-N ISBN: 978-92-9020-577-7 DOI: 10.2823/458698 Datum: Juni 2018 Språk: Svenska © Europeiska kemikaliemyndigheten, 2018 © Bilder: Europeiska kemikaliemyndigheten, Fotolia, iStoc
 4. Vägledningen ges ut i samverkan med Kemikalieinspektionen. Arbetet är en del i genomförandet av regeringsuppdraget om Giftfria och Resurseffektiva kretslopp. Vägledningen publicerades första gången i en samrådsversion juni 2016 på Naturvårdsverkets webbplats
 5. ska risker med farliga ämnen och utfasning av särskilt farliga ämnen i olika sammanhang och för olika materialslag för att bidra till en giftfri cirkulär ekonomi. I denna del ska Kemikalieinspektionen samarbeta med Naturvårdsverket
 6. Kemikalieinspektionen undersöker förutsättningarna för att ta fram en ny vägledning för företag som vill bidra till säker materialåtervinning redan tidigt i tillverkningsprocessen. Det framgår av en sammanställning över pågående samverkansåtgärder inom Miljömålsrådet som presenteras i dag
 7. Det handlar dels om att skapa en bättre överblick över den tillsynsvägledning som ges av centrala och regionala myndigheter, dels om att ta till vara den kunskap som finns hos centrala och regio­ nala myndigheter, kommuner och nationella respektive regionala sam­ verkansorgan

Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten Fastställd: 2014-12-19 av enhetschefen för kontrollstödsenheten Ersätter: 2006-03-01 Vägledning Dricksvatten 8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB - www.msb.se Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac - www.swedac.s Kemikalieinspektionen utarbetar en nationell vägledning för att arbeta förebyggande med att förhindra handel med olagliga växtskyddsmedel (bedrägerier). (Kemikalieinspektionen, 2021) Mål för verksamhetsområdet växtskyddsmedel 2021-2025. Senast granskad 2020-10-09 På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. De regelverk som Kemikalieinspektionen tillämpar överensstämmer inte med de förutsättningar som gällde när lagen om bekämpningsmedelsskatt infördes

Lagar och regler - Kemikalieinspektione

 1. Dessutom kommer Naturvårdsverkets vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden att revideras. Medlen behöver godkännas av Kemikalieinspektionen. Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jord-, skogs- och trädgårdsbruk
 2. imeras
 3. Vägledning till kemireglerna Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen. Läs om Andra myndigheters kemiregler, sidan 6. Vad som menas med en kemisk riskkälla - 4 § Något som kan skada på kemisk väg är en kemisk riskkälla oavsett i vilken form
 4. Riksrevisionen har alltså granskat tillsynsvägledningen inom fyra områden, bland annat miljötillsynen. Granskningen har omfattat fyra myndigheter: Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Syftet har varit att bedöma om tillsynsvägledningen är bra
 5. Best.nr. 511 090Sundbyberg, april 2013Utgivare: Kemikalieinspektionen©Beställningsadress: CM Gruppen, Box 11063, 161 11 BrommaTel: 08-5059 33 35, fax 08-5059 33 99, e-post: kemi@cm.seRapporten finns som nedladdningsbar pdf på www.kemi.seOmslag: Kemikalieinspektionen
 6. När det gäller varor har Kemikalieinspektionen tillsyn över alla led i leverantörskedjan, dvs. även distributörer. 47 Av miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår att länsstyrelsen ska ge vägledning och stöd till kommunerna i länet att utveckla tillsynen. 48 Kemikalieinspektionen ska ge tillsynsvägledning i frågor om utsläppande på marknaden, införsel och utförsel av.

Kemikalieinspektionen skall redovisa den vägledning som gjorts samt vilka projekt eller insatser inom kemikalietillsynen som detta lett till på lokal och regional nivå. Omfattningen på myndighetens egna operativa tillsyn skall redovisas Vägledning för statliga myndighetsstyrelser 7 Inledning Denna skrift vänder sig i första hand till dig som är le-damot i en statlig myndighets styrelse. I skriften ges en allmän beskrivning av förutsättningarna för ditt uppdrag. Här hittar du även svar på frågor om styrelse Naturvårdsverket och SGI har tillsammans tagit fram en vägledning om riskbedömning av PFAS-förorenade områden och hur de kan åtgärdas. Här hittar du vägledningen. Senast uppdaterad/granskad: 2020-08-3 SCIP is the database for information on Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) established under the Waste Framework Directive (WFD).. Companies supplying articles containing substances of very high concern (SVHCs) on the Candidate List in a concentration above 0.1% weight by weight (w/w) on the EU market have to submit information on these articles to ECHA. Kemikalieinspektionen ansvarar för att utföra kontroller hos importörer och tillverkare av växtskyddsmedel samt ge vägledning till kommunerna. Kommunerna har ansvaret för att utföra inspektioner av distributörer och användare, exempelvis sprutförare. För att få synpunkter från andra relevanta myndigheter

Vägledning om säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier Referens: ECHA-18-G-07-SV Katalognummer: ED-02-18-780-SV-N ISBN: 978-92-9020-577- Tillsynsvägledning från Kemikalieinspektionen September 2020 Hösten har börjat rulla in så smått och det är mycket som pågår hos oss som vi gärna vill dela med er. vi jobba bland annat med att utveckla vårt arbete med vägledning i digital form Vägledning för kemikaliesmart förskola Juni 2020 Dnr: 2020-005525 Utgivare: Miljöförvaltningen Kemikalieinspektionen och Sveriges konsumenter har varit med och lanserat Kemikalieappen som ska förenkla den här processen för konsumenter-na. Ladda gärna ner den till din telefon

Kemikalieinspektionen. Tillsyn av tillverkare, leverantörer och importörer. Vägledande gällande kemikalielagstiftningen. Havs- och vattenmyndigheten. Vägledning om granskning av sprutjournaler. Vi har tagit fram en vägledning om granskning av sprutjournaler ske med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. I tillsynsprojekt om växtskyddsmedel inom jordbruk kommer vi samverka med Naturvårdsverket. Det tredje tillsynsprojektet om hästverksamhet kommer vi att utföra själva. Vid framtagande av en förstärkt vägledning om egenkontroll på jordbruksföreta 2 Vägledning för Kemikaliesmart förskola September 2015 Dnr: 2015-12746 Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Maria Arwidsson Övriga medverkande: Maria Azzopardi, Jenny Fäldt, Arne Jamtrot, Katarina Johansson, Anne Lagerqvist och Maria Pettersson. Foto: Miljöpartiet Stockholms stad (sid. 3), Yanan Li (sid. 5), Lieselotte van der Meijs (sid. 13 och 15)

bädda för bättre tillsyn - statens vägledning av kommunal tillsyn en granskningsrapport från riksrevisionen Statlig tillsynsvägledning av hög kvalitet är centralt för att de kommunala inspektörerna ska kunna utföra sin tillsyn på ett effektivt, rättssäkert och likvärdigt sätt Vägledning om granskning av sprutjournaler, från Jordbruksverket 2016, finns här! >> : Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen genomförde 2015 tillsammans med miljökontor i landet ett tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i jordbruket Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Den har en särskild inriktning på att skydda barn och ungdomar bättre från att utsättas för farliga kemikalier i vardagen

Vägledning Miljöavdelningen Kalmar kommun 2013-01-16 Rev 2013-03-01 Vägledning - Kemikalieförteckning Denna vägledning är tänkt som en hjälp för att lättare kunna fylla i en kemikalieförteckning. Den förtydligar vilken information vi behöver ha om era kemikalier • Kemikalieinspektionen konstaterar samtidigt att det behövs vägledning till företagen för att klargöra hur innehåll av ett specifikt kemiskt ämne i en vara ska definieras. • Kemikalieinspektionens ser också behov av samordning mellan myndigheterna avseende tillsyn och vägledning eftersom producenter a Samverkan Konsumentverket har en rådgivande expertroll i kontakten med flera svenska myndigheter och instanser. Vi bidrar med kunskap om konsumenträtt och konsumenters förutsättningar med målet att fler ska kunna bidra till en bra och säker konsumentvardag Kemikalieinspektionen. Utför kontroll av tillverkare och importörer av växtskyddsmedel. Vägleder kommuner och länsstyrelser om hur växtskyddsmedel får släppas ut på marknaden samt hur allmänheten får hantera kemiska produkter. På Jordbruksverkets webbplats finns vägledning om faktorer som kan ingå i en riskanalys Kemikalieinspektionen. definitionen av ett växtskyddsmedel eller inte. Kommissionen har därför utarbetat en. vägledning för tolkning av de äldre reglerna om växtskyddsmedel (direktiv. 91/414/EEG) som innebär att växtskyddsmedel, som enbart är fysikaliskt verkande,. inte bör omfattas

Kemikalieinspektionen publicerar nu en svensk Reach-vägledning för företag som producerar, importerar eller säljer varor. Huvudbudskapet från Kemikalieinspektionen är att leverantörer måste informera sina kunder om en vara innehåller mer än 0,1 procent av ett ämn Läs i Vägledning till kemikalieförteckning. Undvik produkter som innehåller riskminsknings- eller utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Undvik prioriterade ämnen enligt vattendirektivet, bilaga 10 till beslut 2455/2001/EG om ändring av direktiv 2000/60/EG; Kemikalieinspektionen, om kemiska produkter i butike vägledning. Det har visat sig att det pågår och ska påbörjas aktiviteter i andra sammanhang som också har till syfte att ge vägledning och stöd till företag i arbetet med riskminskning och substitution. Ett exempel är att Kemikalieinspektionen kommer att genomföra e

Kemikalieinspektionen stödjer förslaget att samla och förtydliga regelverket kring små avlopp samt att ge ut en vägledning för prövning. Insatser som görs för att minska spridning av näringsämnen till miljön kan också bidra till att minska spridning av farliga kemiska ämnen. Kemikalieinspektionen vill dock framhålla vikten av att t akta från Kemikalieinspektionen Innan du börjar Här presenterar vi PRIO för nya användare med en vägledning om hur PRIO används, olika söktips samt information om databasens innehåll och begräns-ningar. Här finns också information om hur PRIO förhåller sig till andra databaser såsom begränsnings-databasen Vi ska ge vägledning om statsstödsreglerna till kommuner och regioner. Reglerna ska tillämpas när det offentliga, Kemikalieinspektionen, Energimyndigheten och Boverket. Samverkan med näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor, akademi och medborgare är central för att vi ska kunna möta stora samhällsutmaningar Konkret vägledning i form av checklistor, regellathundar, FAQ mm Kemikalieinspektionen Kommuner och Länsstyrelser Löpande Kemikalieinspektionen kommer att fortsätta ta fram olika tillsynspaket med konkret vägledning kring olika sakområden. Amanda Rosen, KemI amanda.rosen@kemi.se Tillsynsprojekt om animaliska biprodukte

Inledande vägledning om CLP-förordningen Version 3.0 - januari 2019 Förord Denna vägledning tar upp grundläggande drag och förfaranden som fastställs i förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandninga vägledning för inrättande, tillsyn och förvaltning av vattenskyddsområden, och; vägledning kring framtagande och uppdatering av regionala vattenförsörjningsplaner. Åtgärden ska ske i samråd med kommuner, länsstyrelser, Boverket och Sveriges geologiska undersökning. Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018. Sammanhan

Kemikalieinspektionen instämmer i Naturvårdsverkets bedömning att det också behövs tydlig vägledning som underlättar för verksamhetsutövare att tillämpa och tolka gällande bestämmelser. Kemikalieinspektionen stödjer förslagen till att utveckla och förtydliga relevant vägledning och lagstiftning. Kemikalieinspektionen Kemikalieinspektionen skall sammanställa den kunskap som finns om mäns och kvinnors skilda upptag, upplagring i kroppen, påverkan på hälsa, m.m. av olika kemikalier under olika faser i livet. Inspektionen skall också redogöra för hur dessa skillnader mellan män och kvinnor tas i beaktande vid utformning och användning av bedömnings- och osäkerhetsfaktorer, gränsvärden och.

vägledning om krav för ämnen i varor version 4.0 - juni 2017 7 bilaga 2. delar av reachfÖrordningen av sÄrskild relevans fÖr leverantÖrer av varor 72 bilaga 3. grÄnsfall mellan varor och Ämnen/blandningar i behÅllare eller pÅ bÄrare 73 bilaga 4 I projektet Smartare vägledning har Miljösamverkan Sverige tagit fram ett förslag på hur ett modernt sätt att arbeta med vägledning inom Miljöbalkens område kan se ut. Projektet startades hösten 2018 och avslutades under vintern 2019. Anledningen till att projektet startades är på grund av upprepad kritik mot nuvarande vägledning Information gällande vägledning till tillsyn över reglerna om sprängämnesprekursorer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Läs mer här! >> - Kemikalieinspektionen välkomnar dig till sitt sociala nätverk Tillsynsvägledning från KemI

Chromium trioxide widely used in plating and surface treatment 08/06/2021 ECHA has received over 1 000 notifications from industrial sites using chromium trioxide in chrome plating and surface treatment in the EU dem vilken vägledning som bör prioriteras under 2019-2021. Överst på kommu-nernas prioriteringslista kom ett tillsynsprojekt i fält för att följa upp spridning av gödsel. Tillsynsprojekt i fält kom på andra plats i länsstyrelsernas rankning. Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har i dett Kemikalieinspektionen skall ha en nära och fortlöpande kontakt med rättsvårdande myndigheter för att förebygga och beivra miljöbrottslighet. Kemikalieinspektionens operativa tillsyn av kemiska produkter och andra varor skall 2007 uppgå till minst 350 inspektioner. Antalet inspektioner skall 2008 uppgå till 525 inspektioner

Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen påbörjade planeringen av projektet sommaren 2014. Projektet påbörjades i oktober 2014 och avslutades i november 2015. I tillsynsprojektet ingick uppstartsdagar, vägledningsmaterial och vägledning via webbforumet Effektiv Näring 10 § Inom Kemikalieinspektionen finns Toxikologiska rådet som är ett rådgivande organ med uppgift att vara ett expertorgan för rådgivning och samråd i toxikologiska frågor och inom ramen för det ge myndigheterna vägledning i deras arbete med kriterier och principer för vetenskapliga tolkningsfrågor, verka för en hög vetenskaplig standard i myndigheternas analyser av risker med. • Kemikalieinspektionen har ansvar för att driva tre samverkansåtgärder: - Upphandlingskriterier för farliga kemikalier i barns innemiljöer. - Alternativ till kemisk bekämpning av växtskadegörare - Vägledning för företag i anslutning till giftfria och resurseffektiva kretslopp

Kemikalier i vardagen - Kemikalieinspektione

Kemikalieinspektionen bedömer att det behövs vägledning av bur avfallshierarkin ska tillämpas. Exempelvis kan deponering liksom avfallsförbränning ske med olika stor risk för påverkan på den yttre miljön. Avfallshantering på deponier som har tätskikt och där utsläpp av lakvatten och deponigaser fångas upp och kontrolleras ha Kemikalieinspektionen kan stärka kommunikation riktad till och samarbeten med branscher som är aktörer i e-handeln. Regeringen kan tillsätta en utredare för att analysera gränserna för svensk jurisdiktion när det gäller tillsyn, samt att utarbeta en vägledning på området Boverket och Kemikalieinspektionen ska utgöra ett forum för branschen att aktivt delta i diskussioner kring krav-ställande, behov av ytterligare initiativ och lära från goda exempel i branschen. NÄR: Onsdagen den 18/10 kl. 9.00-12.00 med efterföljande mingellunch kl.12.00-13.00 PLATS: Stockholm, Näringslivets hus, Storgatan 1 På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. V Echas Inledande vägledning om CLP-förordningen, version 3.0, januari 2019. FÖRESKRIFTER Kemikalieinspektionen har tre grundföreskrifter: KIFS 2005:7 om Klassificering och märkning, KIFS 2008:2 om Kemiska produkter och biotekniska organismer och KIFS 2008:3 p, bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen och några andra länder opponerade sig mot denna tolkning så den medför mycket administration för kemikaliedistributörer, något som Echa dock inte tog någon hänsyn till. Här finner Ni Echas vägledning. Läs mer. Högre skatt på flamskyddsmede Ny vägledning avseende säkerhetsdatablad. 2021-05-31. Skatteverket och Kemikalieinspektionen har på regeringens uppdrag utvärderat effekten av kemikalieskatten och lämnar nu sin andra rapport Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik till regeringen VÄGLEDNING OM NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER (NFS 2017:5) OM SKYDD MOT MARK- OCH VATTENFÖRORENING VID LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR OCH SPILLOLJOR 8 1 kap. Tillämpningsområde 8 2 kap. Kemikalieinspektionen är en tillsynsvägledande myndighet som arbetar med at Vägledning om granskning av sprutjournal Version 2, november 2019 www.jordbruksverket.se Den här vägledningen riktar sig i första hand till dig som utför tillsyn enligt miljöbalken på yrkesmässiga Kemikalieinspektionen kan ibland ändra villkoren för ett preparat CLP-förordningen innehåller reglerna för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter i Sverige och inom EU. Förordningen gäller alla ämnen och blandningar samt explosiva föremål som sätts på EU:s marknad

Vi har tillsammans med Naturvårdsverket ett gemensamt ansvar för vägledning avseende prövningen av användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Vi har därför valt att utarbeta en gemensam vägledning för prövningen. Vägledningen innehåller: en beskrivning av regelverket och myndigheternas ansvarsfördelnin Folkhälsomyndigheten ger vägledning i allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken - ventilation (FoHMFS 2014:18), och mer information i informationsbladet om ventilation - luftkvalitet. Mer hos andra om ventilation. Ventilationen kan kontrolleras bland annat genom obligatorisk ventilationskontroll, OVK Vägledning om granskning av sprutjournal www.jordbruksverket.se Lagkrav Kraven på att all yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska dokumenteras hittar du i: Kemikalieinspektionen kan ibland ändra villkoren för ett preparats användning under en växtodlingssäsong Kemikalieinspektionen, åtgärd 1: Förebyggande åtgärder för att minska utsläpp handla om att ta fram vägledning, prioritera resurser till de platser där vattenåtgärder ger störst effekt, eller att genom tillsyn ställa krav på en verksamhet som har ett utsläpp av et För att vi alla ska ha tillgång till ett rent och hälsosamt dricksvatten ställer samhället både krav på dricksvattnets kvalitet och krav på de material som kommer i kontakt med dricksvattnet. Kraven på dricksvattnets kvalitet ställs i föreskrifter från Livsmedelsverket. Kraven på material ställs i huvudsak genom regler om byggande. Det är dricksvattenproducenten som är ansvarig.

Vägledning om Reach - Naturvårdsverke

Ny vägledning om vattenskyddsområden. I början av februari släppte Havs- och vattenmyndigheten, HaV, en ny vägledning om att inrätta och förvalta vattenskyddsområden.Den ska stödja vattenproducenter, länsstyrelser och kommuner i deras arbete med att skydda vårt dricksvatten Kemikalieinspektionen. Varor och kemiska produkter (Kemikalieinspektionen) Kemiska ämnen (Kemikalieinspektionen) Kemikalieinspektionen ger tips via podd Kemikaliepodden är en samtalspodd från Kemikalieinspektionen för en kemikaliesmart vardag. I podden lär du dig om kemikalier i vardagen för att du ska kunna göra medvetna val Bädda för bättre tillsyn - statens vägledning av kommunal tillsyn (RiR 2018:31) 2017 Granskningsrapporter. Sida-finansierad myndighetssamverkan - goda förutsättningar för biståndseffektivitet? (RiR 2017:36) 2016 Revisionsrapporter. Kemikalieinspektionen, årsredovisning 2015; 2014 Revisionsrapporter. Kemikalieinspektionens.

Frågor och svar om Reach - Naturvårdsverke

Kemikalieinspektionen: www.kemi.se ECHA, Euroean Chemicals Agency: https://echa.europa.eu/sv/home Vill du ha vägledning i hur du ska arbeta med substitution? Besök Substitutionscentrum på webben och ta del av tips, information och guider på www.substitutionscentrum.s filter:vägledning Vägledningen vänder sig till dig som tillhandahåller guidade turer i fjällen. Den kan användas som stöd i det förebyggande säkerhetsarbetet. Syftet är att förebygga personskador. Vägledningen omfattar all guidad verksamhet i fjällmiljö, den beskriver vad företaget ska tänka på för att ge en säker tjänst vägledning. Direktiv Svensk Ventilations tolkning Ekodesigndirektivet (ERP), 2009/125/EG Alla ventilationsaggregat ska CE-märkas och intygas mot Ekodesigndirektivet. Förordningen 1253/2014 om ventilationsenheter ska intygas, och dessutom ekodesignförordningar för produkter som ingår i aggregatet. Tryckbärande anordningar (PED), 2014/68/E

Kemikalieförteckning - vad ska ingå? - Naturvårdsverke

En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet, på arbetsplatsen och i förskolan/skolan. För att skapa en verksamhet fri från gifter är det viktigt att aktivt arbeta för att minska mängde Farliga ämnen i vattendirektivet och havsmiljödirektivet. Inom de regionala havskonventionerna Helcom och Ospar pågår ett arbete där svenska experter deltar i att ta fram indikatorer med gränsvärden för olika farliga ämnen. De ska sedan användas vid en bedömning av havens status i jämförelse med vad som står i havsmiljödirektivet..

VÄGLEDNING Egenkontroll i skola och förskola enligt miljöbalken Miljökontorets vägledning om miljöbalkens krav på egenkontroll för dig som driver en förskola eller skola. Den sammanfattar vad egenkontroll innebär. Senast uppdaterad 2017-05-15 Kemikalieinspektionen är en central tillsynsmyndighet. under Miljödepartementet och ansvarar för Giftfri miljö* - ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. k e m i arbetar n a t i o n e l l t, genom k e m i:s reach-upplysning kan företag få vägledning i hur den Som vägledning finns olika märkningssystem som är till för att underlätta för konsumenten att göra ett miljöanpassat val, exempelvis Svanen och Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Kemikalieinspektionen; Tips hur du lever miljösmart, Naturskyddsföreningen Kemikalieinspektionen kommer att överlämna uppdraget till regeringen den 1 december. Med vänlig hälsning Kemikalieinspektionens upplysningstjänst. Upplysningstjänstens uppgift är att ge vägledning i fråga om ansvar och skyldigheter enligt gällande lagar och regler för vilket Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet

Materialåtervinning - Vägledning för företag och

Så här kan företag bidra till miljömålen. Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att nå respektive miljömål. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen Så här kan kommuner bidra till miljömålen. Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå respektive miljömål. Åtgärderna är sammanställda av de ansvariga myndigheterna Vägledning för näringslivets arbete med miljömål Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS) har tagit fram vägledningar som riktar sig till företag, myndigheter, kommuner och offentliga organisationer i arbetet med miljömålen och den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 Etikett: Kemikalieinspektionen SVHC-listan uppdaterad - Nya lagar och regler. Ni vet väl om att SVHC-listan har uppdaterats med sex nya ämnen nu 15 januari 2019? Här på G A Lindberg ChemTech håller vi ständigt koll på vad som händer med de olika regelverk som ger vägledning för vår kemiska verksamhet

Regleringsbrev 2021 Myndighet Kemikalieinspektionen

Djuravdelningen ger råd, stöd och vägledning för offentlig kontroll av tillverkning, import och hantering av foder. Växt- och kontrollavdelningen utför offentlig kontroll av foder hos foderindustrin, importörer och distributörer, inklusive transportörer, samt lager och butiker som hanterar foder till livsmedelsproducerande djur HFD prövar rätten att klaga på vägledning. Förvaltningsrätten sade nej. Sedan sa kammarrätten ja. Nu har högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutat att pröva om det är möjligt att överklaga en vägledning som Skogsstyrelsen ger till skogsägaren i samband med en avverkning Vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav EA-2/15 M:2019, Requirements for the Accreditation of Flexible scopes ILAC P10:01/2013, ILAC Policy on Traceability of Measurement Result Häftet är en sammanställning av de kemiska och biologiska växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Information om registrerade växtskyddsmedel finns på Kemikalieinspektionens webbplats www.kemi.seVi publicerar också inform Ta del av information som riktar sig till producenter, tillhandahållare och användare av dricksvatten samt till kontrollmyndigheter och laboratorier. Du hittar också information om de definitioner för dricksvatten som finns i 1 § SLVFS 2001:30 och 3 § LIVSFS 2008:13

Vägledning - Lagpunkte

Kemikalieinspektionen ansvarar för samordning, utveckling, uppfölj-ning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitets- 1. ge myndigheterna vägledning i deras arbete med kriterier och principerSFS 2009:947 för vetenskapliga tolkningsfrågor KEMI - Alla produkter skall idag registreras på statliga Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektionen utför årligen tusentals kontroller och ser till att alla produkter uppfyller. REACH, att inga skadliga ämnen eller substanser förs in i Europa och att alla regler gällande kemihantering uppfylls

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner Kemikalieinspektionen branschspecifik vägledning för djurhållande företag. Dessa åtgärder skulle förenkla administrationen . för både myndigheter och företagare och frigöra tid och resurser till att förverkliga livsmedelsstrategins mål Motivering uppdrag 1 Sveriges kommuner bedriver tillsyn inom en rad områden. För att den ska vara likvärdig i hela landet ska statliga myndigheter stötta kommunerna med vägledning. På alkohol- och miljöområdena finns flera förbättringsmöjlig­heter, visar Riksrevisionens granskning

 • Romme Alpin pistkarta.
 • Volvo Powertrain Corporation.
 • Hemnet Eslöv bostadsrätt.
 • Https yobit en orders.
 • Citronträd köpa.
 • Android 11 new features.
 • Restriktioner restaurang antal personer.
 • Hash types.
 • Tree coin price.
 • Invest in Ethereum Classic Reddit.
 • Arbetslöshet 2021.
 • Hoe werkt Google Trends.
 • DENT Kurs.
 • Hus uthyres Kronoberg.
 • Could Bitcoin drop to 0.
 • Essity Annual Report.
 • Norrfällsvikens Camping.
 • Copper price forecast 2022.
 • Immobilienertragsteuer Übernahme Kredit.
 • Minecraft free Mac.
 • Wanneer belastingaangifte doen 2021.
 • Xkcd bun alert.
 • ABN AMRO hypotheek rente.
 • Davinci Codes.
 • Kryptowährung handeln Forum.
 • PayPal casino utan licens.
 • Berge Karte Tessin.
 • Ik krijg ineens kindgebonden budget.
 • Största poddarna i Sverige 2020.
 • DEGIRO Jahresübersicht 2020.
 • Myresjöhus totalentreprenad pris.
 • Fritidshus till salu Gräddö.
 • Commonwealth Bank Mortgage.
 • FLOW CoinMarketCap.
 • Pila Štětí práce.
 • 4coins wykop.
 • How many universities are there in the world.
 • Hus för 3 miljoner.
 • Mini router 5G.
 • Super Bowl halftime show list.
 • J.P. Morgan mortgage customer service.