Home

Detaljplan kontor

Kontor - PBL kunskapsbanken - Boverke

 1. Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan - 5 kap 10 §. Kontor. 10 § Användningen kontor ska tillämpas för områden för kontor, tjänsteverksamhet och annan jämförlig verksamhet med liten eller ingen varuhantering. Även komplement till verksamheten kontor ingår i användningen
 2. Detaljplan för kontor och centrumverksamhet på del av fastighet Götaland 5 m.fl. Väster Jönköpings kommun Samrådshandling 2017-09-22 Dnr:2013:261 Planbeskrivnin
 3. En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid. Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen. Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335)
 4. Detaljplan för Kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen Gårda i Göteborg Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900) Planbeskrivning Detaljplanen omfattar följande handlingar: Planhandlingar: • Planbeskrivning (denna handling) • Plankarta med bestämmelser • Illustrationskarta Övriga handlingar
 5. Det allmänna rådet bygger på tidigare praxis för redovisning av reglering i detaljplan. Enligt det allmänna rådet kan användning av kvartersmark på plankartan betecknas med fristående versal bokstav, till exempel B för användningen Bostäder, C för Centrum, H för Detaljhandel och K för Kontor
 6. Information om Ale kommuns service och verksamheter. Official website of Ale Municipality

Detaljhandel - PBL kunskapsbanken - Boverke

Detaljplan för kontor, Jörlanda pastorsexpedition i Jörlanda Stenungsunds kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Tekniska utskottet beslutade, 2005-05-11 § 62, att ge Samhällbyggnad i uppdrag att påbörja arbete med ändring av byggnadsplan J2 för att möjligöra en ny kontorsbyggnad i anslutnin Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utökning av befintligt handelsområde med handel, kontor och service i södra Inlag. Området ligger vid Inlagsleden och Hantverksgatan intill Willys, Coop och Blomsterlandet och upptar en yta på cirka 2 hektar detaljplan för fastigheten. Detta i syfte att möjliggöra förändrad användning till bostäder samt kontor, en användning som kommunen bedömer vara mer lämplig för platsen. Fastigheten är i gällande detaljplan planlagd för småindustri. Byggnadernas läge vid vattnet och invid bostäder gör att användningen småindustri bedöms so Detaljplan för handel, bostäder mm. inom kv Gösen inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg Detaljplanen är upprättad enligt PBL (1987:10) kontor, skola, ej grundskola eller förskola och bostäder. Området är utpekat som en kulturhisto-riskt värdefull miljö i Göteborgs bevarandeprogram

Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen Lilla Ursvik, Sundbyberg stad Planprocessen Detta är en granskningshandling för ny detaljplan för del av fastigheten Päronet 2 Detaljplan för Kräftan 3 . Bostäder, kontor, handel . Östersunds kommun . PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING . Upprättad av samhällsbyggnad den 14 juni 2016 . Förtydligad den 15 september 2016 . Antagen av miljö- och samhällsnämnden den 28 september 2016 . Laga kraft den 27 oktober 2016

Standardförfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015. Sammanfattning av detaljplanen. Detaljplanen syftar framförallt till att ändra användningen inom kvarteret till att gälla utbildningslokaler för vuxenutbildning eller gymnasieskola, kontor samt verksamhetslokaler för centrumändamål Här tar vi fram en detaljplanen för att möjliggöra för vidareutveckling av kontor, verksamheter och industri. Aktuellt. Samrådet av förslag till ny detaljplan för Varla 3:22 och 3:34 m fl i Kungsbacka har avslutats Detaljplan för Kontor mm Kommunalmannen 1 och 2 m fl, Frösön Östersunds kommun Dnr Ädh 1237/2006 Dnr planmodul: P 06/0025 ÖSTERSUNDS KOMMUN Upprättad av Samhällsbyggnad den 24 september 2008. Reviderad den 8 december 2008. Antagen av Miljö- och samhällsnämnden den 27 januari 200

En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala. Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett lyft i stadsmiljön och ett mer levande kvarter Detaljplan för kontor, Jörlanda pastorsexpedition Syftet med detaljplanen är att tillåta ändamålet kontor och ge planstöd för befintlig byggnad (Jörlanda pastorsexpedition). Planområdet ligger i Jörlanda, 10 km söder om Stenungsund Förslag till detaljplan. I Bromma Blocks finns ett ökat behov av kontor och hotell och ett minskat behov av lokaler för handel. Därför föreslås den här planen ändras från handel så att den blir mer anpassad till kontor och hotell Detaljplan för kontor vid Pumpgatan Standardförfarande Antagandehandling maj 2018 . 2 (28) Planprocessen Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö

En detaljplan bestämmer, reglerar, hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor, park), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark Detaljplan för Kontor vid Ullevigatan Normalt förfarande Granskningshandling Koncept Januari 2017 . 2 (41) Planprocessen Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö

Industri - PBL kunskapsbanken - Boverke

Detaljplan för fastigheten Sliparen 1, m.fl. inom stadsdelen Skytteholm i Solna Business Park. Bostäder, förskola och kontorslokaler i Solna Business Park. Nya bostäder i Turkosen. Utveckling av norra Frösundavik. Ny detaljplan för att permanenta tre förskolor i Järvastaden I denna detaljplan används bestämmelserna S och K, där S är Detaljplanen syftar till att möjliggöra för uppförandet av en skola eller förskola samt lokal för kontor. Uttnyttjandegrad, med bestämmelsen e1, hur stor byggnaden får vara och hur den får uppföras och kontor Infrastruktur Omsorg Skolor S å planerar vi Processen att ta fram en ny detaljplan sätts igång för att det finns en idé om hur ett visst område mark ska användas, till exempel till bostäder eller handel Detaljplan krävs ofta vid utbyggnad av nya områden i eller i anslutning till tätorter samt vid en ändrad användning av en fastighet eller ett kontor eller skola). Om det är ett byggnadsverk ska du också beskriva byggnadsverket och dess omfattning i text eller bild (t ex våningsantal, hushöjd, upattat antal lägenheter samt. Stuvsta centrum vid Häradsvägen - bostäder, kontor och service. Vi tar fram en detaljplan för fastigheterna Odin 6 och 3 som ska göra det möjligt att bygga nya lägenheter och centrumverksamhet på platsen

Detaljplan för Kontor vid Ullevigatan - goteborg

kontor, repetitionssalar, arkiv och förråd. Behov av miljöbedömning Det bedöms att ett genomförande av detaljplanen inte medför betydande Detaljplan för del av Regulatorn 1 m.fl. 5 (65) Detaljplan Planens syfte Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse i den nordöstra delen a detaljplan för fastigheten Norrby 1:1 i Öjaby. Sammanfattning. Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra byggnation av olika typer av icke-störande verksamheter och kontor på fastigheten En detaljplan har arbetats fram som ger möjlighet att bygga kontor med kompletterande servicefunktioner och hotell. Dessutom ges möjlighet att uppföra ett parkeringsdäck i två plan mellan järnvägen och Gustav Anders gata

Innehållet i en detaljplan. Plankartan redovisar bestämmelser om vad som får byggas tillexempel bostäder, handel, kontor och parker.Det kan också finnas bestämmelser för hur byggnaderna exempelvis får placeras eller utformas. Det är plankartan som är juridiskt bindande och avgörande vid prövning av bygglov Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antar detaljplan för kontor inom fastigheten Hede 6:7 i Kungsbacka, upprättad i augusti 2018. Full källtext § 160 Antagande av ny detaljplan för kontor inom Hede 6:7 i Kungsbacka Dnr PL/2015:80 Beslut Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antar detaljplan för kontor inom fastigheten Hede 6:7 i Kungsbacka, upprättad. Detaljplan för Lugnet, omvandlingsområde från fritidsbostäder, ligger nu inför antagande av kommunfullmäktige Detaljplan för Residenset 30, gym och kontorslokaler, finns nu ute på gransknin

Kontor och parkeringshus föreslås i den nya detaljplan för Kv. Vagnmakaren 5 m.fl, som är ute på granskning till 29 mars. Idag används platsen, Mörten, bakom polishuset, till största del till markparkeringsplatser En ny detaljplan har tagits fram för Bällstadalen, fastigheterna Veddesta 2:93-2:95 m.fl. Se 3D-modell över området Detaljplanens syfte är att skapa en ny varierad och funktionsblandad stadsbebyggelse med bostäder, skola, kontor, handel och park mm Detaljplan för Ellene 1:412, Hunnebostrand. Planområdet ligger i centrala Hunnebostrand, utmed Stationsgatan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra att byggnaden på fastigheten Ellene 1:412, f.d. Rikets hus, kan byggas om från samlingslokal till bostadsbyggnad innehållande ca 5 lägenheter samt att stationsbyggnaden på del av fastigheten Ellene 1:383 kan byggas om från bussterminal.

Användning av kvartersmark - PBL kunskapsbanken - Boverke

En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även regler I en detaljplan regleras hur mark- och vattenområden ska användas. Plankartan redovisar bestämmelser om vad som får byggas, till exempel bostäder, handel, kontor och parker. Det kan också finnas bestämmelser för hur byggnaderna exempelvis får placeras eller utformas

Detaljplan för verksamheter och kontor vid Stora Viken

En fastighetsägare vill omvandla nuvarande byggnad från kontor till bostäder och att se om det är möjligt att bygga ett nytt bostads- eller kontorshus på fastigheten. Detaljplanen innebär cirka 30 nya lägenheter Detaljplan för Residenset 30, Kontor och gymlokal ute på samråd Vi söker familjer Detaljplan för Långrevet, trygghetsboende ute på samråd Förskollärarprogrammet på Campus Västervik, sök nu! Nu är hösten här! Dags att mäta radon. Kontoret för samhällsbyggnad har i uppdrag att upprätta detaljplan för Hasselnöten, Hammarby 8:2 med flera för nya bostäder och en förskola. Högvreten respektive Nibble upphävande Kommunens miljö- och planutskott gav i juni 2019 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upphäva de gamla detaljplanerna för de fastigheter där respektive.. m 1 Lektionssal, utrymningsvägar, kontor, räddningscentral och logement ska förläggas bort från farligt godsled mot Mäxvägen i förhållande till andra funktioner i byggnaden En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan ska visa för vilket området detaljplanen gäller Ny detaljplan för affärer, kontor och stadsliv. 2020-05-29: Bild: Uppsala kommun Flygvy från öster över förslag till utbyggnad i kvarteret Sala. Illustration Wåhlin arkitekter (observera att bilden är ett fotomontage och att slutresultatet kan komma att se annorlunda ut)

Ja till ny detaljplan för vattentornet på Bergnäset. Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen för vattentornet på Bergnäset. Syfte är att möjliggöra för kontors- och konferens­verksamhet och säkerställa att vattentornets kulturhistoriska värde och arkitektoniska karaktärsdrag bibehålls Detaljplan för fastigheten Eol 2 ANTAGANDEHANDLING Uddevalla kommun 2015-03-03, Rev 2015-09-30, 2016-01-29 Flerbostadshus och kontor 1(32 Detaljplan i Mjärdevi för del av Lambohov 2:20 (Västra Mjärdevi) Sammanfattning Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamheter, kontor, visst centrumändamål, viss utbildning, samt bostadsändamål och ändamål för korttidsvistelse

Ja till förtätning i centrum. Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att anta detaljplan för kvarteret Biet. 70-110 lägenheter samt lokaler för kontor och centrumverksamhet i byggnader som är mellan 4 och högst 13 våningar höga kan bli verklighet vid kvarteret Biet, området vid den västra infarten till Luleå centrum där bland annat Länsstyrelsen ligger Sida: 1 (34) Projekt: Riskanalys, kontoret 1,2 mfl, Södertälje kommun Version nr: 0 Datum: 2018-09-28 Projektnamn: Riskbedömning för detaljplan för fastigheterna kontoret 1,2 mfl En ny detaljplan är under framtagande för del av Sunnanå 12:1 i Stora Bernstorp i den södra delen av Burlövs kommun. Planområdet avgränsas av Vassvägen i väster, Starrvägen i norr och motorvägen E6/E20/E22 i öster. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att planlägga mark för industri, handel och kontor Användningen inom området säkerställs i nu upprättad detaljplan till kontor och föreningsverksamhet. Likaså tillåts Bostäder inom fastigheten i nu upprättad detaljplan, i likhet med gällande detaljplan från 1971. I aktuell detaljplan medges en högsta byggnadsarea om 2600 m , vilket innebä Detaljplan för del av Brågarp 6:1, Sockerstan kontoret, Staffanstorp, Staffanstorps kommun har den 26 september 2018 antagits av miljö- oc

Detaljplan för del av Kronetorp 1:1, etapp II - Burlö

Detaljplan sändes över för samråd under remisstiden 20 januari till och med den 17 februari 2021. Samrådshandlingarna fanns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider Detaljplan för samlingslokaler, bostäder, kontor, natur m.m. del av Tuolluvaara 1:1 och Kiruna 1:173 Dnr: 2019-1013 Samråd, 2020-01-08 s. 1 Kiruna kommun, 981 85 KirunaPostadress: Organisations nr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Stadshustorget 1 Webb: www.kiruna.s 5.2 Detaljplan för Luossavaara 1:2 mfl bostad, handel, kontor, kultur och fritid, ej hotell Laga kraft: 2014-07-17 (Genomförandetiden inte slut) Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av bostäder, hotell, kontor, handel och skola. Detaljplanen möjliggör även en framtida skidbro över E10 som kan knyta ihop området me Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för Bostäder och kontor vid Volrat Thamsgatan. Etapp 2. Planens ambitioner är att förtäta genom att bygga ca 30 lägenheter eller kontor. .

Vård - PBL kunskapsbanken - Boverke

En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera placering Detaljplan för Borgaren 5. Information. Granskning gällande detaljplan för del av Borgaren 5, Kontors- och bostadshus, Thulegatan 18, Sundsvalls kommun. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan Sundsvall 2021. Granskningen pågår under tiden 27 maj - 11 juni 2021 Detaljplan för Södra Öbolandet, etapp 3 Trosa kommun Mats Gustafsson Samhällsbyggnadschef Upprättad 2011-01-18 Rev. 2011-05-11 Eva Påhlman Planarkitekt, WSP Laga kraft handling Godkännande 2011-04-26 SBN Antagande 2011-06-22 KF Laga kraft 2011-07-20 Till planen hör: Planbeskrivnin Dagens detaljplan anger att det ska byggas kontor på tomen, men i den planändring som nu inleds syftar till att även möjliggöra för bostäder. - Flytten av LKF:s huvudkontor till Brunnshög känns mycket logisk, här växer en helt ny del av Lund fram kontor med mera inom fastigheten Sicklaön 83:33, i ett läge med mycket god tillgång till service och kollektivtrafik. Nya gator ska knyta samman målpunkter i området samt bidra detaljplan är en viktig grund för att prioriterade frågor beaktas, eftersom den är et

lande detaljplan är bostäder, handel och kontor. Byggnad får innehålla högst fyra våningar plus en indragen takvåning. Största bruttoarea är 1 500 kvm (Librobäck 12:9) respektive 1 000 kvm (Librobäck 12:8). Byggnad får anläggas direkt mot fastighetsgräns i norr och öster Program till detaljplan 2013-09-23 Dnr 2013-0061, DP190 1(12) Program till detaljplan för Östra Mörbylund, Sjukhuset 9 och 10, dp190 Program kontor och småindustri. Med tanke på konjunkturläget har fastighetsägaren inkommit med önskemål om en ny detaljplan som,. Pågående- Detaljplan för Motorn 1 och 6. På fastigheten finns idag en detaljplan som anger industri (J). Syftet med en ny detaljplan är att ändra användningsbestämmelsen för att möjliggöra för flexiblare användning som till exempel lättare industriverksamheter, kontor och fritidsändamål Detaljplan för Östra Fyrislund, del 2, Uppsala kommun Normalt planförfarande LAGA KRAFT 2013-07-06 Pernilla Hessling, telefon 018-727 46 87 Plan- och byggnadsnämnden kontor (K), odling (L) har en begränsning av byggnadsarean till 50% av fastig-hetsarean

Ovanstående detaljplan i . Hallsbergs kommun är utställd för samråd mellan . hand kommunal verksamhet, som till exempel kontor, kommunens dagverksamhet för LSS och Fritidsbank. För att m öjliggöra det h ar en ny detaljplan upprättats med användningen centrum (C) Detaljplan för Kontor, restaurang mm vid Regnbågsgatan inom stadsdelen Lundbyvassen ska slås samman med och ingå i pågående detaljplan för Skola vid Götaverksgatan. 3. Genomföra samråd om detaljplan för en utökning av detaljplan för Skola mm vi En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad marken ska användas till, exempelvis om den ska användas för bostäder, handel eller kontor eller något annat. Men också hur gator ska placeras, vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten, vilken mark som ska vara privat och så vidare Cirka 100 nya bostäder samt Stockholmshems nya huvudkontor med 300 arbetsplatser. En detaljplan för att göra om del av fastigheten Måsholmen 21, som idag är en del av Skärholmens gymnasium. Projektfakta. 100 lägenheter och 3 00 kvadratmeter kontorsyta Ängsbotten består av två kvarter söder om detaljplan Västra. Frihamnen kan i framtiden inrymma cirka 1 700 bostäder samt lokaler för kontor och service. Runt 4 000 arbetsplatser kan möjliggöras i området. Det pågår idag inget aktivt planeringsarbete i Frihamnen

Detaljplaner - Kristianstads kommu

Trafiknämnden tillstyrker detaljplan för kontor och verksamheter vid Pumpgatan, etapp 2, granskning. 2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden som trafiknämndens eget yttrande. 3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart Kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet och kontor. Allmän platsmark, torg, som ska fungera som ett gångfartsområde i anslutning till kvarteret Hannas västra fasad. Process. Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation var på samråd 20 december 2017 till 31 januari 2018 Program till detaljplan 2013-09-23 Dnr 2013-0061, DP190 1(12) Program till detaljplan för Östra Mörbylund, Sjukhuset 9 och 10, dp190 Program kontor och småindustri. Med tanke på konjunkturläget har fastighetsägaren inkommit med önskemål om en ny detaljplan som,.

Detaljplan för kontor och handel vid Flodamotet - Lerums

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten får användas. Den talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet som är tillåten samt hur den ska se ut Kommunfullmäktige antog 2019-10-29 § 225 detaljplan för Dikaren 8 m fl men beslutet överklagades till Mark- och Miljödomstolen. Planförslaget har varit ute för förnyad granskningremiss 23 december 2020 - 20 januari 2021. kontor och handel inom planområdet Planinformation. Formellt namn: Detaljplan för Sky City syd, Arlanda Diarienummer: PLAN.2017.698 Förfarande: Standardförfarande För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900) Handläggare: planarkitekt Frida Svensso Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 mfl, Lundåsen, Borås Stad, upprättad den 23 oktober 2019. K Kontor n 1 Marken får inte hårdgöras eller användas för parkering n 2 Trädridå ska finnas VÄG Väg Z Verksamheter Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarea ino Ändring av detaljplan för kv. Kvarteret föreslås fortsatt innehålla centrumverksamheter såsom hotell, butiker, kontor och restaurang. Expansionen av byggrätten tillåter hotellverksamheten på kvarteret att expandera och de tillkommande kontorsytorna skapar fler arbetsplatser i ett stations- och centrumläge

Detaljplan SARVEN 25 m fl 1(8) Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad 2012-01-20 Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2012 03 28, § 99 Laga kraft 2012-04-23 En ny detaljplan håller på att tas fram för Förmannen 6, Odengatan 24 i Sandviken. Gällande detaljplan tillåter endast bostadsändamål på fastigheten, vilket gör att huset inte kan brukas som kontor. Syftet med den nya planen är att möjliggöra för ändamålet kontor, samt bibehålla ändamålet bostad Krook & Tjäder har förutom detaljplan och gestaltningsprogram arbetat med projektering och byggprocessen dvs genom hela projektet, från skiss till färdigställande och ner till minsta detalj. Alla delar i tillbyggnaden beräknas stå klara år 2020 I kvarteret Hjälpslaktaren planerar John Mattson att driva detaljplan för att utveckla bostäder med levande bottenvåningar samt moderna kontor och kommersiella verksamheter om totalt cirka 11 500 kvadratmeter uthyrbar area

Detaljplan för Kristineberg 1:10 m

Byggnaden från 1923 och har tidigare använts som trikåfabrik. Enligt detaljplanen får det vara småindustri med viss handel men används idag som kontor. Nu ska kommunen undersöka om det är lämpligt att ha boende och kontor här istället Detaljplanen avser att planlägga ett område i Dragets industriområde för handel, småindustri, kontor och drivmedelsförsäljning. Du hittar mer information om detaljplanen på sidan Detaljplan för Bista 4:5, Entré Lillsjö Detaljplan för del av Fyrislund 6:11 . Standardförfarande. SAMRÅDET pågår mellan 29 april och 10 juni 2021 . Diarienr: PBN 2020-001647 Detaljplan för del av Fyrislund 6:11 . Samrådshandling kontoret, som genom sitt arkitektoniska formspråk och sin storlek är ovanlig

SEB – Arenastaden – Reflex Arkitekter

Detaljplan för Lindesby 5:4 m.fl. (Charlottenlund) Syftet med detaljplanen är att omvandla det industriområde som finns på den södra sidan Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av handel, kontor och verksamheter med mindre omgivningspåverkan Ny detaljplan öppnar för kontor i Malmö 13 augusti 2019 Cirka 60 000 kvm bruttoarea ska utvecklas i Södra Nyhamnen intill Malmö Centralstation Ändring av detaljplan för Karstorps serviceområde m.m. 1683K-DP380. Detaljplaneändringen finns utställd för samråd från 13 april till 4 maj 2021.. Under samrådstiden finns planändringsförslaget tillgängligt i Stadshusets entréplan KFUM Haga. Projekttyp / program: Markanvisningstävling, Hagastaden, nybyggnation, sport, idrottshallar, kontor, hotell. Uppdragsgivare: CA fastigheter, Arei

Detaljplan - Wikipedi

Detaljplan 1282K-P97 /160 (nationell aktbeteckning), detaljplan for del av Örja industriområde, Landskrona, laga kraft 1997. Planområdet i rött. PLANDATA. kontor, fabriksförsäljning eller liknande. E - Ett mindre område föreslås för markanvändning teknisk anläggning Detaljplan för fastigheterna Regattan 46 och Kryssen 3 m fl, SMT-området, Västerås PLANUPPDRAG Regattan 46 och Kryssen 3. Syfte Syftet är att pröva gällande markanvändning för industri till bostäder, kontor, skola och centrum. Gällande planer För området gäller detaljplan DP 1221 (laga kraft , 12 september 1996).

Drottningen | FOJAB

Aktuellt. Detaljplanen vann laga kraft 11 november 2016. Vill du läsa handlingarna till detaljplanen finns de på kommunens webbkarta här.Öppna webbkartan, klicka på Bygga & Bo och klicka i Detaljplaner Detaljplan för Torsberg 6 m fl, Myrbäckskroken Detaljplan för del av Bro 10:1, Långnäsområdet Kontakt. Samhällsbyggnads-kontoret Stadshustorget 821 80 BOLLNÄS Skicka e-post. Bashir Hajo stadsarkitekt 0278-251 18 Skicka e-post. Erik Lundh planarkitekt 0278-252 26 Skicka e-post. Louise Säfströ

Regattan, Västerås - Archus Utvecklar ett sjönäraNäsby Slottspark | Brunnberg & Forshed ArkitektkontorSkästa Hage, Västerås - MälarvillanTäby Parkstad – Stadsplan – Ripellino Arkitekter540 nya hyreslägenheter i privat regi - Dagensprojekt
 • Handelsvertreter Scheinselbständigkeit.
 • Adient IF Metall.
 • Craigie Leisure Centre prices.
 • FBK modification strategy.
 • Bostäder till salu Branäs.
 • Bokföra domännamn.
 • Vet chart INR.
 • Scoutgårdar att hyra.
 • Bloomberg TV europe.
 • Forex betekenis.
 • CTS Eventim Hauptversammlung 2020.
 • Rapport ordlista.
 • Bokföra valutakursvinst.
 • MP3 to MP4 converter.
 • Väsentliga händelser under räkenskapsåret första året.
 • Wohnung mieten Flachau.
 • Avslutningsfraser mail.
 • Forex liam.
 • Amex Punkte einlösen Amazon.
 • Hoe bitcoin verkopen blockchain.
 • ADA to GBP converter.
 • Akvarium alger på rutan.
 • High beta stocks NYSE.
 • Invest in gold 2020.
 • Caesars Palace Las Vegas.
 • Fastighetsmäklare antagningspoäng.
 • Manual mobile phone.
 • Amazon hierarchy chart.
 • Nexo loan calculator.
 • SOR woningen Nesselande.
 • Bitcoin verleihen Zinsen.
 • Grovt narkotikabrott Flashback.
 • Kirunabostäder kvartersvärd.
 • Borrow 50,000 euro.
 • Binance Auszahlung Dauer.
 • Holo Bitvavo.
 • Hushållspapper Lidl.
 • Banköverföring tid Länsförsäkringar.
 • Silber Aktien.
 • KappAhl group.
 • Fundler flashback.