Home

Föreskrifter och allmänna råd

Föreskrifter och allmänna råd — Folkhälsomyndighete

Föreskrifter är bindande. Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur du tillämpar en föreskrift. Underliggande innehåll: Föreskrifter och allmänna råd i nummerordning. Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. Upphävda föreskrifter. Om lagar, förordningar och föreskrifter Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS) Här hittar du Socialstyrelsens gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst. Du hittar också Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin, rättspsykiatri och rättsintyg I Boverkets byggregler, BBR, finns både föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter ska följas medan ett allmänt råd anger ett sätt att uppfylla en bindande regel, till exempel föreskrift. Funktionskrav. BBR innehåller funktionskrav. Det innebär att det i föreskriften anges vilken funktion som ska uppnås. Hur kravet i föreskriften bör eller kan uppnås finns det regler om i allmänna råd I en lag eller förordning kan det bestämmas att en myndighet får utfärda föreskrifter om ett ämne eller en fråga som behöver regleras mer detaljerat. Föreskrifter är bindande. Föreskrifter. Föreskrifter är - liksom övriga författningar - bindande regler som gäller generellt. För att en myndighet ska kunna utfärda föreskrifter krävs ett bemyndigande från regeringen. Allmänna råd

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS

 1. Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Kungörelser är oftast upphävanden av allmänna råd. Respektive myndighet ansvarar för innehållet i sina föreskrifter och allmänna råd
 2. Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2021:2) om utrustning för laddning av elfordon. Lyssna. BFS nummer: BFS 2021:2. Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon. Beslutad: den 26 januari 2021
 3. alvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS) som gäller nu. Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen
 4. Förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket, 1 januari 2021. AFS-förteckning. Årsregister. Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2020. Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 201
 5. Föreskrifter och allmänna råd. Här listas MFoF:s föreskrifter och allmänna råd. Samtliga författningar ingår i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa etc. (HSLF-FS)

Föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande. Allmänna råd är däremot inte bindande. Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur du tillämpar en föreskrift och anger hur du kan eller bör handla i ett visst hänseende. Nya författningar publiceras när de kommer från tryckeriet. Ändringsföreskrif Regler Används i denna handbok som en samlande beteckning för föreskrifter och allmänna råd. Reglerings-brev Ett sådant beslut av regeringen som anger hur en myndig-het får disponera anslag som riksdagen har beslutat om. Publiceras i statsliggaren. Riksdagens skrivelse En skrivelse där riksdagen meddelar vilket beslut den ha Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 30 juni 2010. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 1 och 6 §§ körkortsförordningen (1998:980) och 11 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779) samt beslutar följande allmänna råd. 1 kap 1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter. SJVFS. 2020:8 L103 Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur SJVFS 2019:16 L104. Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m. SJVFS. 2019:18 L10 Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik; Det är den tryckta versionen som gäller i rättssammanhang. En konsoliderad version är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning RPSFS 2009:13 föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18), får användas för jakt dels att vapnet enligt vapenlagstiftningen kan anses lämpat för sitt ändamål. Ammunition laddad med röksvagt krut bör dessutom finnas att tillgå i handeln eller genom hemladdnin

Föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler - PBL

De föreskrifter och allmänna råd (RPSFS) som Rikspolisstyrelsen utfärdat fortsätter att gälla även efter den 1 januari 2015, fram till dess att den nya Polismyndigheten upphäver eller ersätter dem. Föreskrifterna har antingen ett RPSFS-nummer eller ett PMFS-nummer. Utöver det har föreskrifterna ett FAP-nummer KVFS 2011:1 - Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse. Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse. Ladda ner, 452 kb Beställ kostnadsfritt

Föreskrifter och allmänna råd, ordförklaringar

Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna råd publiceras i Riksarkivets författningssamling (RA-FS). Föreskrifterna ska i regel tillämpas av alla statliga myndigheter, inklusive enskilda organ som förvarar allmänna handlingar, men ett fåtal föreskrifter i serien RA-FS är enbart avsedda för en särskild grupp av myndigheter Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall SSMFS 2008:18 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fäl Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) Beslutad: den 19 april 2011 Ändrad: t.o.m. BFS 2019:1 . Omtryck: BFS 2013:10, BFS 2015:6 och BFS 2019:1. Övrigt: Rättelseblad i BFS 2015:6 och BFS 2019:1 har iakttagits. Delvis upphävd: avseende järnvägar etc. genom TSFS 2018:5 MSBFS 2014:6 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. MSBFS 2014:6 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Detaljer. Status. Gällande från och med 2015-01-01. Författningsnummer. MSBFS 2014:6. Författningstyp . Grundförfattning Äldre upphävda föreskrifter och allmänna råd. Upphävda föreskrifter och allmänna råd före 2012 hittar du inte i sökfunktionen, men du kan beställa dem i tryckt form. publikationer@jordbruksverket.se; Föreskrifter och allmänna råd från Djurskyddsmyndigheten. Den 1 juli 2007 övergick Djurskyddsmyndighetens verksamhet till.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, upphäver ELSÄK-FS 2004:1, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:1, ELSÄK-FS 2015:3 och ELSÄK-FS 2021:1. Anläggningar. ELSÄK-FS 2006:1. Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet Skolverkets allmänna råd sedan 2000; vissa förordningar som regeringen bestämt ska kungöras i SKOLFS istället för i Svensk författningssamling (SFS) föreskrifter som beslutats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar; beslutade den 27 juni 2019. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av förordningen (1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering, 10 kap. 13 a § trafik-förordningen (1998:1276) och 1 kap. 9 §, 2 kap. 5, 8, 12, 17, 20 och 24 §§ och Föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen Typ Grundförfattning Nummer 2011:1 Rubrik Föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning Typ Grundförfattning.

Om föreskrifter och allmänna råd - Socialstyrelse

 1. Allmänna råd är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt
 2. Allmänna råd skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är bindande för vare sig privata aktörer eller myndigheter. De är istället rekommendationer hur man bör handla i en viss situation, oftast för att följa en viss rättsregel. 2021. KFM A 2020:1. Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet.
 3. Föreskrifter är bindande. Det innebär att de är rättsregler som bestämmer hur enskilda och myndigheter ska agera. Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning. Rekommendationerna anger hur någon kan eller bör agera i ett visst fall
 4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i bland annat sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen
 5. Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd för offentliggörande m.m. av officiell statistik Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 13 § förordningen ( 2001:100) om den officiella statistiken
 6. Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom ramen för regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Föreskrifterna har upphävts genom TVFS 2015:1. De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för ärenden som avser.

Migrationsverkets föreskrifter. Migrationsverket utfärdar föreskrifter och allmänna råd som kompletterar lagar och regler som verket ska följa. Det är riksdag och regering som har delegerat det uppdraget. Förteckningen nedan samlar föreskrifter och allmänna råd som Migrationsverket (MIGRFS) och det tidigare Statens invandrarverk. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämne

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2021:2) om

Föreskrifter. Elsäkerhetsverket tar fram och beslutar om föreskrifter som rör elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Dessa publiceras i Elsäkerhetsverkets författningssamling, ELSÄK-FS. På den här sidan finns Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd i nummerordning över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär 2019:4 Beslutade den 23 oktober 2019. Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2020. Ändringarna ska tillämpas i årsredovisningen för räkenskapsåre Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om . mottagande av asylsökande m.fl. MIGRFS . 2018:3 . Utkom från trycket . den 15 februari . 2018. beslutade den 12 februari 2018. Denna föreskrift tillämpas med stöd av 12 § förordningen . om mottagande av asylsökande m.fl. Till ledning för tillämpningen av föreskrifterna utfärda

Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan allmän åklagare och tullåklagare. (Beslutade den 28 mars 2011. Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter. De föreskrifer och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras i nummerordning (EIFS) och är uppdelade utifrån områdena el, naturgas och fjärrvärme. På webbplatsen finns också vissa föreskrifter och allmänna råd som har upphört att gälla

Föreskrifter och allmänna råd - Kriminalvårde

Rekommendationer och allmänna råd just nu Personligt ansvar. Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av... Grundläggande försiktighetsåtgärder. Stanna hemma vid symtom på covid-19. Tvätta händerna ofta och noggrant eller... Begränsa nya nära. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet EIFS 2010:4. EIFS 2011:2. EIFS 2010:3. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten EIFS 2010: Föreskrifterna är ett komplement till Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering. För vissa områden har föreskrivande myndigheter eller Swedac i samråd med föreskrivande myndigheter utfärdat mer detaljerade särskilda föreskrifter som kompletterar dessa föreskrifter

och animaliska biprodukter i fråga om verkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:81) om foder1 dels att bilagorna 10 och 11 ska upphöra att gälla samt dels att 1 kap. 2-3 §§, 4 kap. 6 § och bilaga 6 ska ha följande lydelse Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet; beslutade den 2 februari 2006. Elsäkerhetsverket föreskriver följande med stöd av kap. 2 § förordningen ( 957:60 ) om elektriska starkströmsanläggningar och beslutar följande allmänna råd. Allmänna bestämmelser Tillämpningsområd

Föreskrifter - Arbetsmiljöverke

 1. allmänna råd. Freskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än freskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av freskrifterna som anger hur någon kan eller br handla i ett visst hänseende. De kan t.ex
 2. Frågor och svar. Regelverk. Föreskrifter. Upphävda föreskrifter. Allmänna råd. Hantering av jäv och intressekonflikter. Remisser och remissvar. Remisser. Remissvar. Upphandlingar. Jobba hos oss. Lediga jobb. Så är det att jobba på TLV. Möt Nathalie Eckard. Möt Niklas Hedberg
 3. Register över samtliga föreskrifter och allmänna råd. I registret tas författningarna upp under sina löpnummer i Konkurrensverkets författningssamling. En författning som innebär ändring, fortsatt giltighet eller ikraftträdande av en annan författning anges under denna. 2021. KKVFS 2021:1
 4. Föreskrifter och allmänna råd. PTSFS 2020:4 - PTS föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag ska lämna för tillsyn av den skyldighet kreditinstitut har att tillhandahålla kontanttjänster och om mottagare av uppgifterna. PTSFS 2021:1 - PTS föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av sanktionsavgift i samband med skyldighet att tillhandahålla.
 5. Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Diarienummer 01435-2021. Sammanfattning. Sveriges kristna råd accepterar förslagen som gäller allmänna sammankomster i förslag till föreskrifter
 6. De allmänna råden innehåller en tolkning av hur gällande regler för små avloppsanordningar enligt 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska tillämpas

SIFS 2020:2 Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om begränsningar och förbud mot viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat (bl.a. matchfixning) inom sport samt rapportering av misstänkt manipulation.pdf. Frågor och Svar om föreskrift SIFS 2020:2- vadhållning, matchfixning Den första augusti trädde Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om byggnadsminnen (KRFS 2018:3) i kraft. Det är första gången myndigheten beslutat om föreskrifter och allmänna råd för enskilda byggnadsminnen, som regleras i 3 kap. kulturmiljölagen (1988:950) (KML)

Föreskrifter och allmänna råd - MFo

 1. Nya nationella föreskrifter och allmänna råd gäller fr.o.m. 14 december. Ersätter lokala allmänna råd, som gäller t.o.m. 13 december. Påverkar inte begränsningen enligt förbudsförordningen - offentliga tillställningar begränsade till 8 deltagare. Betonar det personliga ansvaret att skydda dig själv och andra
 2. föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) från Folkhälsomyndigheten med bl.a. nu gällande krav att alla serveringsställen ska stänga för förtäring på stället kl. 20.30 och att gäster måste sitta en och en på serveringsställen i anslutning til
 3. Folkhälsomyndigheten: Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 med mera. Västerviks kommuns samlingssida med information om coronaviruset. Relaterat dokument. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 med mera (HSLF-FS 2020:12, pdf 888 kB
 4. föreskrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd
 5. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning Remiss från Boverket Remisstid 5 juli 2019 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. Ärende

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Dessa kompletterar reglerna i smittskyddslagen. Var och en är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. Alla verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19 Av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (1999:24) om en arbetsordning framgår att beslut om föreskrifter alltid skall fattas av generaltulldirektören eller verksstyrelsen. Beslut som är bindande men inte generellt gällande kallas förvaltningsbeslut Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bostadsanpassningsbidrag. Remissvar 30 augusti 2018. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta följande synpunkter Nya föreskrifter och allmänna råd från 14 december. På måndag den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. De nya nationella råden ersätter de tidigare lokala allmänna råden. 11 dec

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar; beslutade den 25 juli 2018. Lotteriinspektionen föreskriver 1 följande med stöd av 16 kap. 3 §, 8 § 4, 10 § 1-4, 7 och 11 § 1-2 spelförordningen (2018:1475) och beslutar följande all-männa råd. Tillämpningsområd Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter Andra meddelanden än föreskrifter och allmänna råd får inom de ramar som meddelandets typografiska utformning ger, utformas på det sätt utgivaren av meddelandet anser är lämpligt. Om ett meddelande innehåller mer än en av de i 3 § angivna kategorierna skall i meddelandets rubrik samtliga de i meddelandet ingående formerna anges

Lagrum. Här hittar du en systematisk förteckning, en årsförteckning över Sjöfartsverkets gällande föreskrifter och allmänna råd. Förteckningarna uppdateras löpande. I den systematiska förteckningen är författningarna införda ämnesvis. I årsförteckningen återfinns författningarna i nummerordning Här hittar du en förteckning över Skatteverkets alla gällande föreskrifter och allmänna råd. Förteckning över föreskrifter och allmänna råd. Själva föreskrifterna och de allmänna råden hittar du på Rättslig vägledning. Rättslig vägledning Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid -19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) Detta är en konsoliderad föreskrift som tagits fram i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. PDF:er av de tryckta föreskrifterna finns på vår webbplats Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2) om instituts rapportering av finans-marknadsstatistik; beslutade den 26 maj 2014. Riksbanken föreskriver följande med stöd av 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. I anslutning till de paragrafindelade föreskrifterna lämnar Riksbanken följande allmänna råd Allmänna råd bygger ofta på förarbeten till lagar och den samlade expert- och juridiska kunskapen på området. Råden tas fram tillsammans med berörda verksamheter och myndigheter. Rekommendation. Rekommendationer är inte kopplade till regler på samma sätt som allmänna råd. De bygger på vetenskap eller den bästa tillgängliga.

Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsens föreskrifte

Svenska Bangolfförbundet (SBGF) bestämmelser för tävlingsverksamheten utomhus, med anledning av förändrade allmänna råd under pågående coronapandemi i Sverige. Uppdaterade föreskrifter och allmänna råd Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:4) om omprövning och ändring enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 2011-01-01. Riksförsäkringsverkets allmänna råd (2000:2) om inkomstgrundad ålderspension. RAR 2000:2. Riksförsäkringsverkets allmänna råd (2000:2) om inkomstgrundad ålderspension Förvaltningsmyndigheter utfärdar ofta allmänna råd eller rekommendationer men dessa ska inte ses som bindande föreskrifter. Om ett råd, som du beskriver, finns med i en myndighets författningssamling innebär det att endast föreskrifterna som är bindande. Det ska tydligt framgå vad som är allmänna råd och vad som är föreskrifter. Lag: regler som får konsekvenser för enskilda medborgare och företag måste finnas i form av lagar, vilket innebär att riksdagen fattar beslut om dem. Förordning: regler utan sådana konsekvenser kan regeringen besluta direkt genom att utfärda en förordning Allmänna råd 1. Alla företag bör tillämpa godkända internationella redovisningsstandarder om inte något annat krävs enligt lag eller annan författning, eller följer av dessa föreskrifter och allmänna råd. För följande standar der lämnas detta förtydligande: IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas av.

Handbok i författningsskrivning - Regeringen

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Västmanland sedan den 10 november. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att. Föreskrifter, allmänna råd. I vänsterkolumnen hittar du föreskrifter och allmänna råd från MSB, Arbetsmiljöverket och Boverket

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Dessa kompletterar reglerna i smittskyddslagen. Var och en är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. Alla verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19 Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd gäller tills vidare. Det är allas ansvar att undvika spridning av covid-19. håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. bedriv idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat (2011:4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar t.o.m. STEMFS 2016:2. För ulär, uppgift om ikraftträdande- och for

Nya föreskrifter för hund och katt - Djurskyddet

Senaste version av SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om servicetrappan 1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § I Tullverkets verksamhet avseende kommersiell import och export används ett system inom vilket importörer, exportörer och ombud (operatörer) placeras på olika steg bl.a. beroende på graden av dokumenterad kvalitetssäkring av operatörens tullrutiner Om ditt personliga ansvar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 Om hur du kan skydda dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens webbplats; Om vad som gäller i olika regioner hos Krisinformation.se; Om hur restriktionerna ska avvecklas på krisinformation.se; Glöm.

och släpfordon till dessa (bilaga 3) följas i tillämpliga delar. Kontroll av om fordonet är ändrat eller avviker från godkänt utförande 3 § Fordonet ska kontrolleras så att det inte försämrats i otillåten grad enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning Dessa föreskrifter ska följas och du kan drabbas av olika påföljder om du bryter mot dem. Dock är det inte alltid förenat med straff att bryta mot en föreskrift. Allmänna råd är endast rekommendationer och inget du måste följa Geodata och GIS; Infrastruktur och resurser; Internationella nätverk och samarbetsprojekt; Kommunicera din forskning; Publicera och registrera; Sprid din forskning - Wikipedia; Stöd för innovation och samverkan; Utvärderingar; Undervisa. Corona vt 2021; Distansundervisning; E-lärande; Juridik och regelverk; Konferenser, kurser och. Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. resa, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för smitta Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råden som gällt i regionerna. De nya nationella råden innebär en skärpning av det personliga ansvaret

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m. Föreskrifter och sakändringar för remittering gäller: 2 kap 12 § Rörelsefrihet 5 kap 8 § Åldersangivelser 6 kap 1 § Stängsel (taggtråd) Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer Som allmän Folkhälsomyndighetens revidering av nationella föreskrifter och allmänna råd. De nya nationella föreskrifterna och allmänna råden gäller från den 14 december 2020 och ersätter tidigare lokala allmänna råd. Träning under smittsäkra former tillåts nu även för de som är 16 år och äldre. Samtidigt stärks råden som betonar det.

L. Djurskydd - Jordbruksverke

Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd om änd-ring av byggnad Remiss från Boverket Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som svar på remiss en Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad överlämnas denna promemoria. 2 Tekniska regler avseende produkter och kvalitetssystem finns i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav inom olika medieområden. Förteckning över från arkivsynpunkt godkänd skrivmateriel utgives årligen av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Allmänna råd Enligt 3a § verkets kungörelse (1990:10) med föreskrifter och allmänna råd om livsmedelstillsyn m.m. skall den som bedriver verksamhet i vilken livsmedel hanteras se till att de som hanterar livsmedel i verksamheten får handledning och instruktion eller utbildning i livsmedelshygien i rimli föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:84XX) om kontrollbesiktning. Kontrollprogram enligt bilaga 1 gäller vid inspektion av bil och släpvagn som dras av bil med undantag av EG-mobilkran. Vid inspektion av buss ska dock avsnitt 3.1 och 6.2 i bilagan endast tillämpas beträffande de. Läs hela remissyttrandet över Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som pdf

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighete

föreskrifter och allmänna råd kompletterar varandra till en helhet, verkar Arbetsmiljöverket inte lagt tid på i sitt arbete. Att rangera ut en så stor mängd material vid ett och samma tillfälle utan att göra någon konsekvensanaly Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Här följer Svensk Handels remissyttrande om Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lundby - Spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén - PlanAfs liftar, användning av lyftanordningar och lyftredskapPPT - Hälso- och sjukvårdens grundläggande regelverkYrkesintroduktion och yrkespaket - Ester MosessonsVägledning om hantering av farligt avfall - NaturvårdsverketWrestling figuren hasbro — speelgoed & spellenLäroplan och kursplaner för grundskolan - Skolverket
 • Coinbase Singapore Reddit.
 • Crowdfunding muziek.
 • B2Gold stock forecast Zacks.
 • LVEF 40.
 • Persephone.
 • Aandelen Microsoft kopen.
 • Cast Away Studio.
 • Jobba deltid och stämpla upp till heltid.
 • Statistical arbitrage HFT.
 • New history books 2020.
 • Långvarig hosta utan förkylning.
 • Fake bullion.
 • Tidaholms Energi personal.
 • Not great, not terrible meme.
 • Efva Attling örhängen rea.
 • Money Mart online loans.
 • Bygga dator forum.
 • CRO mainnet price prediction.
 • MCO card Netflix.
 • Royaldesign rabattkod.
 • Nordic Investment Bank CEO.
 • Ola Lauritzson.
 • Open SMTP server.
 • Huis aan het water te koop Italië.
 • Verbraucherzentrale Beschwerde Kosten.
 • Rabobank wiki.
 • Teknikproffset Retur.
 • Binance Coin price prediction 2030.
 • Filterbollar svenska badtunnor.
 • Idex yahoo.
 • MACD Calculator Online.
 • Carte mère mining Maroc.
 • Samara Weaving Movies.
 • What is eToro.
 • Fulmo wiki.
 • Bootstrap linkedin icon.
 • Triaba logga in.
 • ADA GBP Coinbase.
 • Are alpha wolves real.
 • ProstaLund ägare.
 • Stenungstorg.